Dr-Bhatti

Mis on Linda kliinik?

Linda kliinik on kogukonnapõhine tervishoiuasutus Eestis Narvas HIV-iga elavatelt inimestelt ja HIV-iga elavatele inimestele. Linda kliinik osutab HIV-iga elavatele inimestele teenuseid madala läve põhimõttel, stigmade ja hukkamõistuta õhkkonnas, püüeldes iga inimese parima võimaliku tervisetulemi poole. Kõik teenused on tasuta. Meie kogukonnapõhine meetod on Euroopas ainulaadne ja see toimib kasutajale orienteeritud ravi põhimõttel.

Linda kliinik on mittetulunduslik meditsiiniteenuse osutaja nakkushaiguste alal ja see tegutseb sihtasutuse Linda HIV kaudu, mis loodi 2012. aastal AIDS-i tervishoiufondi AHF (AIDS Healthcare Foundation) ja Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV poolt.

drkaur
Miks Linda kliinik?

Narvas on Euroopa Liidu suurim HIV-iga elavate inimeste protsent, hinnanguliselt 4%. 25% kõigist Eesti HIV-positiivsetest elab Narvas ja tegelikult 50% Ida-Virumaal, kus Narva on suurim linn.

1990. aastatel alguse saanud tööpuudus Narvas ja selle ümbruses on viinud veenisiseste uimastite kasutamise järsu kasvuni, mis omakorda on viinud HIV-i ulatusliku levimuseni piirkonnas. Stigma, hirm ja võimaluste puudumine takistavad paljudel inimestel, kes uimasteid kasutavad, vajalike raviteenusteni jõudmist. Ravi saab vaid 20% inimestest, kes seda tegelikult vajavad. See on suur probleem, mis vajab uutmoodi lähenemist. Linda kliiniku eesmärk on täita kriitiline tühik selle haavatava inimrühma ravis ja hoolduses

drkaur
Kasutajale orienteeritud ravi

Linda kliinik töötab kasutajale orienteeritud ravi põhimõttel. Kasutajale orienteeritud ravi peamised tunnused on füüsilise ja vaimse heaolu kombinatsioon ning ravi kasutajate kaasatus parimate võimalike tervisetulemite määratlemisse. Teiste sõnadega, kasutajale orienteeritud ravi on lähenemine, mis kindlustab teenuste patsiendikesksuse.

Kasutajale orienteeritud ravi iseloomulikud tunnused

• Tervist käsitletakse holistilisel ja kõikehõlmaval viisil, mitte ainult meditsiiniliste vajaduste alusel.
• Kasutajaid abistatakse nende ravis juhtumikorralduse meetodil, mis hõlmab kasutaja probleemide määratlemist ja käsitlemist ning nende lahendamise koordineerimist. Juhendaja, koordinaator või juhtumikorraldaja abistab kasutajat teenustes orienteerumisel.
• Teenused on integreeritud, mitte eraldiseisvad. Kasutajat nähakse kui inimest tervikuna, mitte ainult kui meditsiinilist probleemi, millega ta kliinikusse pöördus. Teda juhatatakse teenuselt teenusele võimalikult väikese vahelesegamise ja võimalikult väheste asutuse põhjustatud ebamugavustega.
• Võim on kasutajate ja teenuse osutajate vahel jagatud. See on väga erinev arstile orienteeritud ülalt alla teenusest, mis keskendub rohkem raviteenuste pakkumisele. Kasutajale orienteeritud ravi puhul on vaja, et kasutajad juhiksid oma ravi ise, tervishoiutöötajad toetavad neid teenustega.
• Kasutajatel on raviteenuste osutamises põhiroll,
• olles võimendatud mõtlema ja tegutsema iseenda huvides;
• andes tagasisidet raviteenuse kohta ja omapoolse panuse teenuse kujundamisse;
• osutades teenust võrdväärsete tervishoiuteenuse osutajate, sponsorite, kogemusnõustajate, toetajatena jne;
• juhtides tervishoiuasutust nõuandva või otsustava kogu, näiteks komisjoni või nõukogude kaudu;
• osaledes kogukonnas terviseedenduses ja ennetustöös.


drStein

JUTA KOGAN

Dr Juta Kogan töötab arstina Ida-Virumaal Eesti HIV-epideemia keskmes. Lisaks perearstipraksisele Toilas töötab ta nakkushaiguste arstina Ida-Viru Keskhaiglas ja Linda kliinikus. Dr Kogan on aastaid töötanud Viru vangla HIV-positiivsete kinnipeetavatega. Tal on ligi 500 HIV-positiivset patsienti, enamik neist kõnelevad vene keelt ja kasutavad narkootikume.


Linda HIV SA juhatusse kuuluvad:

drStein

ANNA ZAKOWICZ
logo


Linda HIV SA järelevalvenõukokku kuuluvad:

logo
Michael Weinstein
Rodney Wright
Igor Sobolev